2012. július 8. (vasárnap, harmadik nap)

Úrvacsorás Istentisztelet: A hívő ember mint gyógyító személy
(Lukács evangéliuma 17, 3-4.)

Fogarasi Gábor

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
Zsoltárral az ajkunkon kiléphetünk a küzdelem porondjára,
félrevonulhatunk az ünnep csendjébe,
odaállhatunk a szenvedő betegágyához,
beköszönhetünk a vendéglátó házba,
beléphetünk a templomba,
bemehetünk az imakamrába –
sőt még a mennyországba is.

127. Zsoltár
Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.

Vasárnap délelőtti tanítás (A hívő ember mint gyógyító személy)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Jézus, világ Megváltója

Jézus, világ Megváltója, üdvösségem megadója,
Megfeszített Isten Fia, bűnömnek fán függő díja:
Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem!

E keresztről, én Reményem, tekints reám szerelmesen,
Épen téríts hozzád engem, mondván: „bűnöd megengedtem”.
Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem!

Engem ily nagy szerelmedből, végy hozzád szent kegyelmedből,
Vegyek erőt keresztedből, és végbúcsút bűneimtől.
Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem!

Jézus Krisztusunk, Néked hódolunk

Jézus Krisztusunk, Néked hódolunk,
mert méltó vagy, hogy dicsérjünk Téged.
Néked zeng szívünk, áldunk, tisztelünk,
ujjong lelkünk, látva győzedelmedet.

Meghaltam a kereszten, de élek én!
Feltámadtam, bennem van csak élő remény!

Áldunk Jézusunk, áldunk hű Urunk!
Téged feltámadott, győzelmes Király!
Halljuk szent szavad, éles, mint a kard,
mint a vízesés zúg, s zengve így kiált:

Jöjjetek csak bűnösök, ó most jöjjetek!
Tiszta szívet adok néktek, s új életet!

Jézus Krisztusunk, Néked hódolunk,
kezünk kitárjuk és imádunk Téged!
Szívünk Orvosa, lelkünk Pásztora,
szánkon felcsendül a győzelmes ének:

//: Isten Fia, Jézus Krisztus él, nem halott,
halleluja, halleluja, feltámadott! ://

 

Esti áhítat: A gyülekezet mint a gyógyulás helye
(Rómabeliekhez írt levél 12, 9-21.)

Jóna-Benedek Aliz

Köszöntő gondolat (C. H. Spurgeon)
Az öröm a sötétben is énekel, mint a pacsirta.
Dicséri Istent a zivatar közepette
és magasztalja szent nevét az orkán zúgása között is.

62. Zsoltár 3, 6-9.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!

Kötött imádság (Kempis Tamás)
Uram, micsoda bizodalmam lehet nekem e világon?
Vagy mi az én legnagyobb vigasztalásom az ég alatt?
Ugye hogy te, Uram, Istenem, akinek irgalmassága kimeríthetetlen?
Hol volt nekem jó nélküled?
Vagy a te közeledben mikor mehetett rosszul a sorom?
Inkább szegény akarok lenni teérted, mint gazdag tenélküled.
Inkább választom azt, hogy a világban bujdossam veled,
mint hogy a mennyben lakjam nélküled.
Ahol te vagy, ott a mennyország,
s ott a halál, meg a kárhozat, ahol te nem vagy.

Vasárnap esti tanítás (A gyülekezet mint a gyógyulás helye)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Egyedüli reményem

Egyedüli reményem,
Ó, Isten, csak te vagy;
Jövel és nézz meg engem,
Magamra, ó, ne hagyj!
Ne légy tőlem oly távol,
Könyörülj hű szolgádon,
Úr Isten, el ne hagyj!

Ha a nehéz időkben
Elcsügged a szívem,
Vigasztalást igédben,
Uram, te adj nekem!
Ha kétség közt hányódom
És mentségre nincs módom,
Te tarts meg, Istenem!

Az Úr hordoz engem, hű Pásztorom

Az Úr hordoz engem, hű Pásztorom,
Friss illatos réten, zöld pázsiton.
Hűs forráshoz terel a két karja,
Örök enyhet talál – és könnyes arcom
Csendben meghajtom karján.

Fáradt lelkem feléled bennem,
És nézem boldogan hű Pásztorom.
Ő nála találtam otthonra én,
Csak Ő maradt nékem, Ő a remény.

Bár halál zord völgyének árnya vár,
Nem félek semmitől, vére áld.
Mert vesszője véd és bátorít,
És ha ellenség rémít,
Ő vigaszt nyújt, és gazdag asztalt készít.

Testem Ő élteti, és drága kenetben fürdeti.

Fáradt lelkem feléled bennem
És nézem boldogan hű Pásztorom.
Ő nála találtam otthonra én,
Csak Ő maradt nékem, Ő a remény.

Az Úr hordoz engem, hű Pásztorom.

 

Imaest

Összeállította: Tóth Krisztina

Köszöntés: 133. Zsoltár
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.”

1) Hálaadás a gyülekezetért, a táborokért, a szolgálatokért és szolgálókért

1 Korinthus 12,4-11.
„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.”

Idézet
Ha te gondoskodsz másról,
Azáltal Isten rólad is gondoskodik.
Ahogy te adod életedet másokért,
Úgy adja Isten is az Ő életét érted.
Ahogy te megosztod szereteted másokkal,
Úgy Isten megáld téged, és vezet téged.
Isten megerősít és megújít téged.
Isten bátorságot ad neked és reményt,
Így az Ő mély szeretete
Általad válik valósággá és megtapasztalhatóvá.

2) Imádság a gyermekekért, a gyermekalkalmakért, a gyermekek között végzett szolgálatokért, szolgálókért

Márk evangéliuma 10, 14-15.
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.”

Történet (a Parókia portálról származik)
A konyhánkban függ egy kártya egy pici növénnyel és ezzel a felirattal: „a vetés növekedni fog”. Jézus „ajándékozta” nekem ezt a kártyát, amikor kétségeim voltak, hogy a gyermekistentiszteleten mondott történeteimet vajon tényleg megértik-e a gyerekek. Néha nyomasztó érzés, amikor a gyülekezetünkben egy-egy alkalmon telt ház van, de a hallgatók közül sokan nem jönnek többet. És sokszor azt kérdezem magamtól, hogy amikor egy ismerőssel beszélgetek Istenről, vajon lesz-e annak foganatja? Jézus erre a kérdésemre egy hasonlattal válaszol: Igen, a vetés növekedni fog. Csak végezd hűségesen a munkádat mint magvető. Neked nem kell tudnod, hogyan növekedik a vetés, arról majd én gondoskodom!
Az aratásig lehetőségem van arra, hogy növekedésért imádkozzam, és hálát adjak. Ez is ott áll azon a kártyán: „Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját.” (Kolossé 4, 2-3) A szöveg az aratókról beszél, akiket a földműves kiküld, hogy begyűjtsék a termést. Ez azt is jelenti, hogy talán valaki más fogja learatni, amit én vetek. Pedig mi szeretjük munkánk jutalmát megkapni. De ez Isten Országában sokszor máshogy néz ki. Az a fontos, hogy a részemet vegyem ki a munkából, a többit pedig bízzam Istenre! Hiszen „Ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan.” (1Korinthus 3,5-8)

3) Imádság a diakóniai szolgálatokért, szolgálókért

Galatabeliekhez írt levél 6,2.
„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”

Vers
TÁNCZOS KATALIN: JÓKÍVÁNSÁGAIM JÓTEVŐMNEK

Minden leszakított virágsziromért
Legyen Tied egy adag szeretet.
Minden utadba eső szivárvány
Mutasson két csillagot Neked.
Minden könnycseppemért, amit letörölsz
Jóságot kapj cserébe.
Lépteid szivárvány és csillag vigyázza,
Virágot szórjon a sors elédbe.
Minden gyerekért, akikkel játszol és beszélgetsz,
Legyen kacagó szív a jutalmad.
Minden arcra csalt kis mosolyért
Békesség legyen birodalmad.
Ha azt hiszed, hogy ingyen kapod e sok jót,
Tekintsd, amit érte tettél!
Ajándékod: amit megtanultál,
Amíg másokon segítettél.

Idézet
Add nekem, ó Uram,
A látás szemeit,
Az érzékenység lelkét,
A gyengédség szívét,
Amely kedvessé tesz engem az emberek előtt.
Adj nekem, ó Uram
Biztos mértéket,
A szeretet életét,
A Feléd való figyelmet,
És reményt, amely felülről való.

4) Imádság ébredésért a gyülekezetünkben, egyházunkban, imádság Magyarországért

János evangéliuma 15,16-17.
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. ’Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.’ ”

Idézet
Megszegett ígéretekkel és beteljesületlen álmokkal
Krisztus keresztje, jövünk hozzád,
Hogy tégy bennünket megint teljessé,
Hiszen ezt csak Te tudod megtenni.
Uram, add önmagad nekem,
S talán és is önmagam tudom Neked adni.
Te adsz nekem életet,
Te adsz nekem szeretetet.
Te Önmagad adod,
S talán és is oda tudom Neked adni az életem,
Szeretetem Neked.
Kereszted hatalmában
Szabadíts meg a gonosztól,
És vezess engem az élet és a béke útján.

5) Közös szöveggé formált imádság a leadott kérések, hálaadások alapján
Köszönöm Jézus, hogy érintéseddel jogot formáltál arra, hogy elveszett identitásomat megtaláljam. Köszönöm, hogy családi kapcsolataimban is számíthatok rá, hogy kegyelmed által a pontok, kérdőjelek felcserélődnek kettőspontokká, felkiáltó jelekké.
Hálaadással köszönöm meg az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, hogy elsegített ebbe a családi együttlétbe, ahol igen sokat jelentettek a meghallgatott igék, sok mindenre, többek között mások segítésére is.
Hálát adok az Úrnak, hogy megengedte a testvérekkel való együttlétet. Köszönet a lelki és testi megépülésért, hogy pár napra kiszakadhattam a világ zajából.
Köszönöm, hogy Lakitelek mindig a szellemi feltöltődés ideje. Nagyon jó minden évben visszatérni.
Kérem az Urat idős, beteg anyósomért, hogy az Úr segítségével ne szenvedjen sokat.
Kérem az Urat, hogy legyen nyitottságom az új kapcsolatokra. Új munkahely és iskolaváltást követő zökkenő menetes beilleszkedésért.
Uram, hálát adok Neked, hogy a gyereke által megtanítottál másképpen látni a világot. Hálát adok a közös nevetésekért is.
Hála az igaz barátokért, akik igaz utat mutatnak. Segíts a büszkeség feladásában, hogy Hozzád forduljak segítségért.
Hálát adok a reményért, hogy lesz saját gyülekezeti házunk, templomunk.
Köszönöm az áldásokat az életemben. Hálaadás azokért, akik szeretnek. Kérlek, hogy szeretetteim megismerhessék Jézus Krisztust!
Köszönöm Istenem családom egészségét és boldogságát, kérlek légy mindig körünkben, hogy Neked tetszően éljünk, és méltóak legyünk szeretettedre.
Hálát adunk a közösség erejéért, amit most a táborban is megtapaszthattunk testközelből. Add Uram, hogy feltöltekezésünket tovább tudjuk vinni a hétköznapokba és a nehéz helyzetekben mások gyógyítói lehessünk ez által.
Hozz egységet családjainkba, kapcsolatainkba, hogy ez által is megtapasztaljuk Szent Lelked jelenlétét és szeretettel viszonyulhassunk minden embertársunk felé.