Presbiterválasztás 2023

PRESBITÉRIUM LÉTSZÁMA, VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK A presbitérium meghatározza az egyházközség presbitereinek létszámát, valamint felülvizsgálja a választói névjegyzéket
Részletes leírás >>
VÁLASZTÁS HELYE, IDEJE, MÓDJA; VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A presbitérium meghatározza a választás helyét és időpontját, és azt, hogy a szavazás módja egyéni listás vagy kötött listás lesz-e; valamint egyházközségi Választási Bizottságot választ.
Részletes leírás >>
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FOGADALOMTÉTELE A Választási Bizottság tagjait a lelkipásztor bemutatja a gyülekezetnek, ismerteti a feladataikat; a tagok a gyülekezet előtt fogadalmat tesznek a választási törvény maradéktalan megtartására és a titoktartásra.
Részletes leírás >>
GYÜLEKEZET TÁJÉKOZTATÁSA A Választási Bizottság annak érdekében, hogy a választás folyamatában a felelősséghordozás gyülekezeti szinten történjen, a tisztségviselő-választás előkészítésével kapcsolatos minden érdemi lépésről a gyülekezet közösségét tájékoztatja.
Részletes leírás >>
GYÜLEKEZETI KÉRDŐÍV ÖSSZEÁLLÍTÁSA A Választási Bizottság gyülekezeti kérdőívet állítanak össze azzal kapcsolatosan, hogy mik a gyülekezet elvárásai a leendő presbiterekre, presbitériumra vonatkozóan.
Részletes leírás >>
GYÜLEKEZETI KÉRDŐÍV ISMERTETÉSE A Választási Bizottság ismerteti a gyülekezettel a presbiterekre vonatkozó gyülekezeti kérdőívet, majd a gyülekezet választó tagjainak lehetőségük nyílik arra, hogy – az ív átvételét aláírásukkal igazolva – személyesen átvegyenek személyenként egy, a gyülekezet pecsétjével hitelesített kérdőívet.
Részletes leírás >>
GYÜLEKEZETI KÉRDŐÍV GYŰJTÉSE A Választási Bizottság gyűjti az erre a célra kijelölt, az istentiszteletek helyszínén elhelyezett, lezárt urnába a kitöltött kérdőíveket.
Részletes leírás >>
GYÜLEKEZETI KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE A Választási Bizottság felbontja a kérdőívek gyűjtőurnáját és összesíti a kérdőíveken szereplő válaszokat.
Részletes leírás >>
GYÜLEKEZETI KÉRDŐÍV EREDMÉNYE A Választási Bizottság ismerteti a gyülekezettel A Budapest-Újpalotai Református Egyházközség tagjainak a leendő presbiterekre vonatkozó elvárásai elnevezésű dokumentumot, majd bemutatja a a gyülekezetnek azt az ívet, melynek aláírása a presbiterjelöltség elfogadását jelenti, és felhívja a gyülekezeti tagok figyelmét arra, hogy ennek tükrében adják majd le jelöléseiket a presbiterekre vonatkozóan.
Részletes leírás >>
JELÖLÉS ISMERTETÉSE A választási bizottság a gyülekezeti istentiszteletet követően ismerteti a jelölésre vonatkozó egyházi törvényi előírásokat a gyülekezet tagjaival, bemutatja a jelölőívet, és ismerteti a jelölés módját, menetét, időkereteit.
JELÖLÉS IDŐSZAKA A választási bizottság a gyülekezeti istentiszteleteket követően terjeszti a jelölőlapot, és szeptember 3-áig várja vissza a lezárt urnába a titkos jelöléseket.
JELÖLTEK NÉVSORÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA A választási bizottság hivatalosan dokumentált ülés keretében felbontja a jelölőlapokat tartalmazó urnát, összesíti a jelöléseket és – a törvényességi kritériumok figyelembevételével – megállapítja a presbiteri, illetve azon belül a gondnoki tisztre jelölt személyek névsorát.
JELÖLTEK NYILATKOZATA A választási bizottság személyesen felkeresi a jelölteket és ismerteti velük az ide vonatkozó szabályokat. A presbiterjelölt és a főgondnokjelölt külön íven nyilatkozik arról, hogy elvállalja a presbiteri/ főgondnoki tisztre való jelölést. Amennyiben az a személy, akit jelöltek, valamilyen okból nem kívánja vállalni a jelölést, ez irányú döntését is külön íven aláírásával erősíti meg.
PRESBITÉRIUM VÉGLEGESÍTI A JELÖLTEKET A választási bizottság ismerteti a presbitériummal azok névsorát, akik a gyülekezeti tisztújítás folyamatában érvényes jelölést kaptak és írásbeli nyilatkozattal elfogadták a jelölést. A presbitérium a jelöltek névsorát megvizsgálja, majd határozatba foglaltan összeállítja a szavazólapot.
Részletes leírás >>
SZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A választási bizottság meghirdeti, hogy az október 1-jei istentiszteletet követően sor kerül majd a jelöltek gyülekezet előtti bemutatására, illetve bemutatkozására, a szavazólapok és a szavazás menetének ismertetésére.
JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA A választási bizottság az istentiszteletet követően a gyülekezettel ismerteti a jelöltek névsorát, sor kerül a jelöltek gyülekezet előtti bemutatkozására, ismerteti a szavazólapok kitöltésének és a szavazás menetének szabályait.