9. Gyülekezeti kérdőív eredménye

Tennivaló

A választási bizottság a május 14-ei istentiszteleten ismerteti a gyülekezettel Az Újpalotai Református Egyházközség tagjainak a leendő presbiterekre vonatkozó elvárásai elnevezésű dokumentumot.

Időpont

2023. május 14.

Az Újpalotai Református Egyházközség presbiterválasztása

A gyülekezeti kérdőívekben szereplő állításokkal a kérdőívet kitöltő választó tagok az alábbi arányban értettek egyet. A szavazat (%) oszlop azt mutatja, hogy az összes kitöltő (70 fő) közül hányan jelölték meg az adott állítást.

Sorrend Állítás Szavazat (db) Szavazat (%)
1. Gyülekezeti tevékenysége legyen ösztönző a gyülekezeti tagok felé. 39 55.7%
2. Hitélete legyen példamutató. 37 52.9%
3. Rendszeresen vegyen részt az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon. 36 51.4%
4. Legyen összekötő kapocs a lelkész és a gyülekezet között. 32 45.7%
5. Vegyen részt a gyülekezeti munkákban. 30 42.9%
6. Ápoljon jó kapcsolatot a gyülekezet tagjaival. 29 41.4%
7. Járjon el a presbitériumi ülésekre, ahogyan azt az egyházi törvények elő is írják. 28 40.0%
8. Presbiterként legyen a gyülekezetben saját munkaterülete. 19 27.1%
8. Békességre törekvő ember legyen. 19 27.1%
10. Viseljen felelős gondot a gyülekezet anyagi életére. 15 21.4%
11. Magánélete legyen példamutatóan rendezett. 13 18.6%
12. Ismerje egyházunk törvényeit. 11 15.7%
13. Mások által is elismert ember legyen. 7 10.0%
14. Segítse a rászorulókat. 6 8.6%

A gyülekezeti kérdőívekben az alábbi saját gondolatok lettek feltüntetve:

 • A presbiterek feladata, hogy elkészítsék az úrvacsorához a kenyeret és a bort.
 • A gyülekezet lelkészeivel és tagjaival, presbitertársaival igyekezzék jó kapcsolatot ápolni.
 • A saját céljai elé helyezze a gyülekezet céljait.
 • Nyíltan vállalja a presbiter társakkal és a lelkészekkel szemben (vagy melletti) véleményét.
 • Ne egyénisekedjék!
 • Ismerje a gyülekezetbe járó embereket. Lehessen a presbiterekkel beszélgetni.
 • Jetró Mózesnek adott tanácsot. Úgy gondolom, hogy a presbitereknek az a feladatuk, hogy minden csekélyebb dologban döntsenek, a nagyobb ügyeket pedig a lelkipásztor elé vigyék. (2. Mózes 18:19-22) Ennek fényében fontosnak tartom, hogy minden presbiternek legyen munkaterülete, feladatköre és a feladatokról rendszeresen beszámoljanak a gyülekezet előtt.
 • Örülnék, ha a presbiterek továbbiakban is részt vennének a konfirmandus jelöltek mentorálásában, valamint az áldás mondások szolgálatában.
 • Ha úgy érzi, hogy életében, munkájában és presbiteri szolgálatában valami meghaladja erejét, segítségért fordulhasson a presbiter társak felé és ezt szeretetben beszéljék meg.
 • A gyülekezeti életet szervezze a tiszteletes úr útmutatása alapján.
 • Legyen a Megváltóval beszélő viszonyban.
 • Olyan presbiterekre van szükség, akik jól kezelik a vitás és döntéshelyzeteket, ki tudnak állni a véleményükért, de csapatjátékosok.
 • Lelkész támaszkodhat rájuk, készek kiállni a közös döntésekért.
 • Magukévá kell tenni a gyülekezet missziói látását és segíteniük annak megvalósítását. Nem neki kell kizárólag dolgozni. Nekik kell döntést hozni, tervezni, koordinálni.
 • A presbiteri szolgálat egyszerre elhíváson alapuló szolgálat és racionális gondolkodást igénylő feladat.
 • Felelősségteljes, tiszteletreméltó személy legyen, akinek érdemes hallgatni a szavára.
 • Fontos, hogy a presbitérium tagjai egymást kiegészítő emberek legyenek.
 • Missziói lelkületű emberek, akinek szívügye a gyülekezet növekedése.
 • Legyenek képesek beismerni saját hibáikat és megbocsátani másokét.
 • Legyenek a béke emberei, akikre lehet számítani lelki vezetőként is.
 • Különböző háttérből érkezzenek, értsék meg a gyülekezet sokféle nézőpontját.
 • Legyen egy presbiter, aki „ifjúsági presbiter”, a fiatalokkal foglalkozik.