Látásunk

Gyülekezetünk a Magyarországi Református Egyház egyik missziói egyházközsége. Isten iránti hálával éljük meg az 500 éves reformáció kincseit, melyek Istennek a Szent Lélek által az Igében kijelentett igazságához vezetnek bennünket. Ugyanakkor a Mindenhatót kérve keressük az evangélium meghirdetésének módjait mai társadalmunkban, akár új formákon keresztül is. Üzenetünk, szolgálatunk szíve Pál szavaival élve: „hogy minden tekintetben Ő legyen az első ”. (Pál levele a Kolosséiakhoz 1, 18)

Egyházközségünk lelkiségét meghatározza az Apostoli Hitvallás szava „hiszek egy, szent egyetemes Anyaszentegyházban”. A hitvallás igazsága arra is kötelez bennünket, hogy keressük a testvéri kapcsolatot más keresztény/keresztyén felekezetekkel.

Egyházközségünk belső életét, lelkiségét az Apostolok Cselekedeteinek második fejezetében olvasható mondat határozza meg: „ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, kenyér megtörésében és az imádkozásban… mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.” (Apostolok Cselekedetei 2: 42, 44)

 

Imádat

Az emberi élet célját nem valamiféle önmegvalósításban, hanem a Szent Háromság Isten imádatában látjuk és éljük meg. Az Isten iránti hódolat, magasztalás a teremtés tökéletes munkájáért és Jézus Krisztus, Isten Fia megváltói munkájáért, haláláért és feltámadásáért fakad fel a szívünkben. Gyülekezetünk minden istentisztelete, alkalma eggyé kíván válni a mennyei istentisztelettel. A szó és tett egységében magasztaljuk Őt. Hálánk az előttünk járt generációk hitvalló énekeivel és szavaival, valamint az új dicsőítő énekek és imádságok egységében él.

 

Közösség

Az újjászületésben Jézus Krisztus tökéletes áldozata által újra közösségbe kerülünk a Szent Háromság Istennel. Ebből a közösségből adatik számunkra a közösség a szentekkel, Isten népével, az Egyházzal. Döntően fontosnak tarjuk, hogy egyházközségünk élő közösség legyen, ahol minden alkalom, istentisztelet közösségre hívás az Örökkévalóval és valódi bensőséges, egymás terheit hordozó testvéri közösség. Jézus Krisztust követve, aki mindent odaadott értünk, osztjuk meg mi is egymással életünket, javainkat.

 

Imádság

Isten iránti hálával éljük meg a keresztyén életünk egyik legnagyobb ajándékát, hogy Jézus Krisztus neve által szólíthatjuk meg Mennyei Édesatyánkat. Egyházközségünk alkalmai az Isten előtti naponkénti életrendezést, bűnbánat szavait, a másikért, a szenvedőkért való szüntelen közbenjárás lehetőségét adja elénk. Hiszünk Isten életet szabadító, gyógyító hatalmában, ezért rendszeresen imádkozunk a szenvedőkért, szenvedélybetegekért, betegekért.