10 éves gyülekezeti születésnap

10. születésnap, Hálaadó Ünnepség – 2012. október 26.

Az Újpalotai Református Missziói Egyházközség idén ünnepli elindulásának és első Istentiszteletének 10. évfordulóját. 2012. október 26-án a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Dísztermében Hálaadó Ünnepséget tartottunk, melyen köszöntőt mondott többek között Simonfi Sándor, a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese és László Tamás, Budapest XV. kerületének polgármestere, országgyűlési képviselő. Az ünnepségen szép számban voltunk jelen.

Fogarasi Gábor lelkész a gyülekezetalapítás kezdetén a következő igét és ígéretet kapta: „Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben!
Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet!
Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz…

(Ézsaiás 54, 2-3.)

Az ünnepségen elhangzott Ráday Pál: Lelki Hódolás (1715), Az erős reménység c. műve.
Óh hűségnek Istene! Járulok Tehozzád a Te ígéreteiddel megerősíttetvén, és amely reménységet jóvoltodból vettem, azt nagy bizodalommal szükségemnek idején elődbe terjesztem, és soha meg nem szégyeníttetem.
Ímé azért reménységemnek kebelébe beveszem teljes szívemből a Te ígéreteidet, és ámbár kísértsen a sátán, hízelkedjék a világ, rettentsen a halál, és minden éltető állatok ellenem összeesküdjenek: nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy.
Mit féljek ugyanis, amidőn Te oltalmazol? Mit ne reméljek a Mindenhatóságtól, akinél semmi lehetetlen? A fő Bölcsességtől, akinél minden tudva? a fő Jóságtól, akinél kész áldás.
Mit szomorkodjam, ha szintén megfogyatkozom is erőmben a betegség által, a vigasztalásokban a nyomorúságok által, tápláltatásomban a szegénység által, emberek segítségében az elhagyattatás által? Ha Tebenned meg nem fogyatkozom, Akinél egyedül feltalálok mindent.
Mit ne várjak attól, aki maga Fiát adta érettem? Mit csüggedjen reménységem abban, Aki ígéretit vérrel pecsételte és érettem testét zálogul adta.
Óh édes Jézusom, lelkemnek egyedülvaló reménye! Oly nagy a Te jóságod, hogy ámbár bűnös legyek, de Tebenned reménylek; oly nagy a Te kegyességed, hogy ámbár háládatlan legyek, de csak Tebenned bízom; oly nagy a Te könyörületességed, hogy amennyivel inkább szűkölködöm anélkül, azt annál bátrabban reménylem és elvárom.
Ámbár azért adós legyek, de Te kezesem vagy; ámbár háládatlan legyek, de a Te kegyelmed felülmúlja az én háládatlanságomat; ámbár méltatlan legyek, de a Te érdemed elég az én méltatlanságomnak.
Légy ezért, Óh Atya Úr Isten az én reménységemnek horgonya , hogy minden keresztviseléseknek habjai közt mozdulhatatlanul megállhassak.
Légy, Óh Fiú Úr Isten az én reménységemnek magas tornya, hogy a bűn és a kárhozat ellen, a Te szent érdemed által, mind az égig felemelkedhessem.
Légy, óh Szent Lélek Úr Isten az én reménységemnek lelki fegyvere, hogy a Te drága kegyelmeid által a Sátánt, világot és a testet meggyőzhessem.
Ne csüggedj el tehát, óh én lelkem! Sőt erősen remélj az Úrban, aki minden reménységidet beteljesíti az örök életnek megadásával, melyet minden őbenne igazán reménylőknek készített és néked is megád ama nagy napon. Óh Uram! Tebenned bízom, ne szégyenüljek meg soha örökké, Ámen.

Fogarasi Gábor ünnepi visszaemlékezésében kiemelt három lelkész házaspárt és két gyülekezeti házaspárt, akik a gyülekezet építésének kezdetétől fogva segítettek.

Szabó házaspár (Szabó Imre és Szabó Éva):

Pánczél házaspár (Pánczél Tivadar és Pánczél Tivadarné):

Pásztor házaspár (Pásztor János és Pásztor Jánosné):

Ullrich házaspár (Ullrich Ferenc és Ullrich Ferencné):

Cs. házaspár (Cs. Ottó és H. Zsuzsanna):

Gyülekezetünk első gondnoka:
dr. Mezey Gábor volt

Gyülekezetünk öt fő alapító szemlélete:

Istentisztelet

Reformáció öröksége

Imádat

Közösség

Egység

Az ünnepi műsor képei:

Gyülekezés

Semiseria Kamaraegyüttes

Fogarasi Gábor, a gyülekezet alapító lelkipásztora

Jóna-Benedek Aliz, a gyülekezet lelkipásztora

Az ünneplő gyülekezet

Simonfi Sándor, a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese

Géczy Katalin, a gyülekezet kórusának vezetője

Orbán János, énekes

Az ünnepség pillanatképei

Pásztor Jánosné, a Református Nőszövetség elnöke

Újpalotai Forrás Zenekar

Dr. Sápi Zoltán, a gyülekezet gondnoka

László Tamás, Budapest XV. kerületének polgármestere, országgyűlési képviselő

Benkő István Református
Általános Iskola és Gimnázium kicsinyek kórusa

Pavletitsné Egressy Mária, a Benkő István Református
Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának ajándéka (Vizsolyi Biblia)

Géczy Lajos, a gyülekezet presbitere

Szeretetvendégség

 

10. születésnap, Keresztút Zenekar koncertje – 2012. október 28.

Az Újpalotai Református Missziói Egyházközség idén ünnepli elindulásának és első Istentiszteletének 10. évfordulóját. 2012. október 28-án a Közösségi Házban a Keresztút Zenekar koncertjére került sor, melynek címe: Átkelés. A Közösségi Ház – hála Istennek – kicsinek bizonyult.