Konfirmációk

 

2017. június 11. – Puskás Veronika Eszter, Gimesi Balázs Bálint, Kopp Marcell

 

2016. június 12. – Nagy Júlia, Eigler Natália

 

2016. május 29. – Annus Mihály, Batka Tibor, Hazafi Viktória, Palich Etelka, Palich Gabriella, Pázmándy Anita

 

2015. május 31. – Husz Anna Rebeka, Puskás Erika Katalin, Kalauz Kristóf, Kozma Ferenc Sándor

 

2014. június 15. – Pápai Krisztina, Sáling Hanna, Csortos Marcell

 

2013. május 19. – Cs. Zoltán

 

2012. június 3. – Nagy Fruzsina, Németh Márton, Váradi Anna Lili

 

2011. június 12. (Pünkösd) – Kopp Krisztina

A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének célja a konfirmáció eseménye: a katekumenus személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett.
A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt személy, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hívő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.

„A konfirmáció a fogadalmat tevő személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett. Aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot személyes döntéséről.”

(Istentiszteleti Rendtartás 22. oldal)

Hitvallás és fogadalomtétel

1. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek- e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla?
Felelet:Kijelentem.

2. Valljátok meg a Szentháromság Istenbe vetett hiteteket, az Apostoli Hitvallás elmondásával:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

3. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?
Felelet: Ígérem és fogadom.

4. Tegyetek bizonyságot hitetekről és feleljetek a Heidelbergi Káté 1. kérdésére: Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Felelet: Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnéki éljek (Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelet).

 

2011. május 15. – Hernáczky Antalné Karajos Edit, Jóna Tibor, Kaldenekker Felícia, Karajos Zsigmondné, Karajos Zoltán, Sápi Johanna