Református hittan

Kedves Szülők!

Mint ahogy arról már valószínűleg sokan hallottak, 2013. szeptember 1-től minden állami általános iskolában az 1. és az 5. osztályos gyermekek erkölcstan vagy hit- és erkölcstan órára is fognak járni. A XV. kerület több iskolájában is részt vesz gyülekezetünk ebben a – hisszük, hogy Istentől kapott – szolgálatban. Emellett viszont – a korábbi évek gyakorlata szerint – óvodákban is indítunk református hittan csoportokat.

Induló református hittancsoportok az általános iskolákban és óvodákban

Fogarasi Gábor Fogarasi Gábor – lelkész-hitoktató
Fogarasi Gábor lelkipásztor vagyok. 1973-ban születtem Budapesten. Tinédzser koromban, 17 évesen ismertem meg Isten kegyelmét Jézus Krisztusban. Az érettségi után Skóciában kaptam meg az elhívásomat a lelkipásztori szolgálatra. A teológia elvégzéséig a Budafoki Református Gyülekezet tagja voltam. 1997-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. 1998-ban szenteltek fel lelkésznek.
Szolgálatom első öt évét a Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközségben előbb segéd-, majd mint beosztott lelkipásztor végeztem. Itt szerettem meg a fiatalok között végzett missziói munkát. 2002-ben a Budapest-Északi Református Egyházmegye felkérésére az újpalotai lakótelep gyülekezetszervezője lettem mint beosztott lelkész. Isten kegyelméből 2005. január 1-jétől megalakulhatott az Újpalotai Református Missziói Egyházközség, amelynek azóta is missziói lelkésze vagyok. Ugyanebben az évben, májusban költöztem a lakótelepre. 2009-től a Pázmány Péter Római Katolikus Egyetemen folytatom tanulmányaimat mediáció szakon, ahol a konfliktuskezelés módjaival ismerkedem.
A történelem, az irodalom és a művészetek iránt érdeklődöm gyermekkorom óta. Szabadidőmben főleg olvasok és úszom.
Életem célja az evangélium megosztása és megismertetése minél több emberrel.
A Kontyfa Iskola 1. és 5. évfolyamán tartom a református hit- és erkölcstant.

 

Kozma Ferenc Kozma Ferenc – lelkész-hitoktató
Kozma Ferenc vagyok, református lelkész. Debrecenben nőttem fel, és végeztem tanulmányaimat. Tizenöt évesen bíztam az életem Jézusra, és tizenhét évesen éreztem meg először, hogy Isten ezt a pályát szánta nekem. Feleségemmel, Bogival a középiskolában ismertük meg egymást. Három gyermekünk van.
Szolgálatom első éveit a Debrecen-Csapókerti Református Egyházközségben töltöttem. Már egyetemi éveim alatt igyekeztem megszervezni az ifjúsági csoportot, segédlelkészként és beosztott lelkészként pedig az ifjúság mellett fakultatív iskolai hittannal és több más rétegalkalom megszervezésével foglalkoztam.
2002-től egy missziói szervezet munkatársaként költöztünk családommal Budapest közelébe, ahol belekóstolhattam az utcamisszió és a felekezetközi munka világába is.
2013 óta vagyunk az Újpalotai Református Gyülekezet tagjai, és veszünk részt a hitoktatás munkájában és egy ifjúsági csoport szervezésében. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy 2015 nyarától újra teljes időmben szolgálhatok beosztott lelkészként.
A Hartyán Iskola 1. és 5. évfolyamán tartom a református hit- és erkölcstant.

 

Lénárd Zsuzsanna Lénárd Zsuzsanna – lelkész-hitoktató
Lénárd Zsuzsanna református lelkész vagyok. Tizenhét éve tanítok gyermeket. Ebben az évben a XV. kerületben is, a Kontyfa Általános Iskolában.
Férjemmel, és három fiammal itt élünk a kerületben, a Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközségben.
Szeretettel várom a gyermekeket a Kontyfa Iskolában!

 

Mező Nikolett Mező Nikolett – hitoktató
A nevem Mező Nikolett, de gyerekkoromtól Lettinek hívnak. 1993-ban születtem Kárpátalján. Érettségi után Budapestre költöztem, ahol két évig a Gundel Károly Vendéglátóipari És Idegenforgalmi Szakképző Iskolában cukrászatot tanultam, és emellett pszichológiát is hallgattam. A cukrászati munkát elkezdve éreztem, hogy ez nem az én utam. 2013-ban felvételt nyertem a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára, ahol hitoktatóként kezdtem meg tanulmányaimat, amit 2016 júliusában egy diploma megszerzésével zártam. 2017 januárjában csatlakoztam az Újpalotai Református Missziói Egyházközséghez, ahol elkezdhettem az iskolákban való hitoktatást. Nagyon szeretem a munkámat, úgy érzem, hogy Isten erre a feladatra hívott el, és igyekszem a tőlem telhető legjobb módon a gyermekekkel megismertetni Isten Igéjét. Jelenleg a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Kontyfa Általános Iskola hittanos gyermekeit tanítom.

 

Galang-Pető Viktória Galang-Pető Viktória – lelkész-hitoktató
Jelenleg kisgyermekeivel van otthon.

 

A hit- és erkölcstanra járó gyermekek kötelező istentisztelet-látogatása

Hit- és erkölcstan tantárgyból nem osztályozható, így az adott évfolyam követelményeit nem teljesíti, aki nem látogatja a félév során bizonyos rendszerességgel (egy féléveben minimum háromszor) a gyülekezeti istentiszteleteket. A gyermekek számára külön gyermek istentiszteletet tartunk a gyülekezeti istentisztelet ideje alatt (minden vasárnap délelőtt 10 órai kezdéssel a Közösségi Házban). Bővebb információ a gyermek istentisztelet menüpontban található. Az istentisztelet-látogatásról igazolást állítunk ki, amelyet a gyermek számára odaadunk (igazolás minta megtekintése).

Gyakori kérdések a hit- és erkölcstannal kapcsolatban

(Forrás: http://www.reformatus.hu/hittan/gyik.html)

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan óra között?

Hit- és erkölcstan Erkölcstan
Helyszíne A területileg illetékes egyházközség Illetékes iskola
Szervezője A területileg illetékes egyházközség Illetékes iskola
Az órát tartja Gyülekezet által megbízott lelkipásztor, hitoktató Iskolai alkalmazott: tanító, etika tanár, pedagógus
Felkészítés Hit- és erkölcstan oktatói, lelkipásztori, vallástanári végzettség (4-6 év) 60 órás kötelező képzés felső tagozatban
Tartalma Felekezeti alapon hitéleti nevelés: Bibliaismeret, keresztyén értékrend és szemléletmód Konszenzus etika, világnézetileg semleges alapokon

Mi történik egy hit- és erkölcstan órán?

A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer és sokféle tevékenység történik. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsenek új bibliai történetek, hanem egy történethez kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb.

Mi történik egy alsó tagozatos református hittanórán?


Mi történik egy felső tagozatos református hittanórán?

A református hit- és erkölcstan órák tanterve

A megújult hit- és erkölcstan kerettantervet az MRE Zsinata 2012-ben fogadta el. Minden tanévnek van egy fő vonala, mely tükrözi az adott évben hangsúlyozott gondolatokat. A bibliai történetek az adott év fő hangsúlyának megfelelően kerültek az adott év struktúrájába. Az évek központi gondolatait fejezi ki a tanévhez tartozó, tankönyveken is megjelenő éves szimbólum.

1. tanév: Isten tenyerén
– Éves szimbólum: kéz (fészket formáló)
– Tanév vezérfonala (hangsúlya): A kisgyermek számára fontos az elfogadottság és a szeretet megtapasztalása. Az év fő hangsúlya az arra való rámutatás, hogy Isten szeret bennünket.

1. tanév: Istennel a döntéseinkben
– Éves szimbólum: útjelző tábla
– Tanév vezérfonala (hangsúlya): Az 5. évfolyam sok új helyzetet, döntési szituációt tartogat a gyermekek számára. Az év fő hangsúlya az arra való rámutatás, hogy nem vagyunk egyedül: Isten támogat és segít a döntéshelyzeteinkben.
 

Az 1. évfolyam témái és minimum követelményei

Bibliai történetek Kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
A világ teremtése (1Móz 1 – 2,4)
Az ember teremtése (1Móz 2,4-25)
Az Édenkert (1Móz 2,8-17; 3,1-13)
Noé és az özönvíz (1Móz 6,9-8,22)
Angyali üdvözlet (Lk 1,26-39)
Angyalok hirdetik Jézus születését (Lk 2,8-20)
Jézus tanít Isten gondviseléséről (Mt 6,25-34)
Jézus csodát tesz: a tenger lecsendesítése (Mt 8,23-27)
Jézus megáldja a gyermekeket (Mk 10,13-16)
Jézus csodát tesz: a kánai menyegző (Jn 2,1-12)
Jézus csodát tesz: az 5000 megvendégelése (Jn 6,1-15)
Az elveszett bárány (Lk 15,1-7)
Angyalok hirdetik Jézus feltámadását (Lk 24,1-12)
Az első gyülekezet (ApCsel 2,1-41)
A tanuló saját világa
Születésnap
Közvetlen közösségek: otthon, család, iskola, barátok
Környezetvédelem
Mindennapi érzelmek (pl. bizalom, öröm, félelem, stb.)
A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
Keresztség
A Biblia világa
Ünnep és ünneplés, hagyományok és szokások
Az én világom
Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.
Ki vagyok én? Ilyen vagyok?
Nehéz helyzetek

Emberek körülöttem
Akiket ismerek
Mások másmilyenek
Kapcsolatba lépek másokkal
Gondolatok és érzelmek kifejezése

Közvetlen közösségeim
Társaim, barátaim, családom
A gyerekek élete

A környező világ
Kicsik és nagyok
A képzelet határai
Növények és állatok a környezetünkben
A természet védelme

Minimum követelmény:

– A következő történetek korosztályi szintű ismerete:
1. Noé és özönvíz
2. Az elveszett bárány
3. Az angyalok hirdetik Jézus születését
– Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
– Kötött szövegű étkezés előtti és utáni imádságok memoriter szintű ismerete.
– A református köszönés ismerete.
– Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak fölismerése.
– A keresztelés sákramentumának megismerése.
– Jn 3,16 memoriter szintű ismerete.
– Tudja azt, hogy a teremtett világ az Isten ajándéka.
– Tudja azt, hogy mit ünneplünk karácsonykor.
– Saját szavaival, korosztályi szinten tudja megfogalmazni, hogy mit jelent az, hogy meg van keresztelve, és azt, hogy Isten szereti őt.
– Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 református énekeskönyvi (RÉ) és 5 ifjúsági ének ismerete.

Az 5. évfolyam témái és minimum követelményei

Bibliai történetek Egyháztörténeti témák Egyéb, kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
Az első emberpár és a bűneset (1Móz 2,4-25; 1Móz 3)
Bábel tornya (1Móz 11,1-9)
Illés próféta (1Kir 17,1-7; 18,20-46)
Elizeus és Naamán (2Kir 5,1-19)
Három ifjú a tüzes kemencében (Dán 3,1-27)
Dániel az oroszlánok vermében (Dán 6,2-25)
Jónás próféta (Jón 1-4)
Adventi várakozás az Ószövetségben (Zak 9,9)
Keresztelő János prófétai működése (Lk 3,1-18)
Jézus Krisztus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17)
Jézus Krisztus megkísértése (Lk 4,1-13)
Máté elhívása (Mt 9,9-13)
A magvető példázata (Mt 13,3-23)
Az igazgyöngy példázata (Mt 13,45-46)
Aki kősziklára épít (Mt 7,24-27)
Júdás elárulja Jézust (Mt 26,14-16; 26,47-56)
Jézus megmossa a tanítványai lábát (Jn 13,1-11)
Jézus és Tamás (Jn 20,24-29)
Saul megtérése (ApCsel 9,1-30)
Az egyház megalakulása, az első keresztyén gyülekezet
Pál apostol a pogányok apostola
A Biblia világa
A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
A tanuló saját világa: amilyen ő maga és amilyennek látják
Közvetlen közösségek: család, iskola, kortárs csoportok, nép
Döntéshelyzetek
Emberi kapcsolatok
Személyes tulajdonságok és képességek
Érték, értékválasztás
Mindennapi kísértések
Indulataink és szavaink
Mit jelent hinni?
Ünnep és ünneplés
Test és lélek
Fejlődés és szükségletek
Lelkiismeret

Kapcsolat, barátság, szeretet
Kapcsolataim
Baráti kapcsolatok
A barátság ápolása

Kortárs kapcsolatok
Közösségeim
A mi csoportunk
Mások csoportja
Konfliktusok a csoportban

Társadalmi együttélés
Etnikai közösségek
Vallási közösségek
Társadalmi egyenlőtlenségek

A technikai fejlődés hatásai
Ember és technika
A technikai fejlődés hatása a kultúrára

A mindenséget kutató ember
A vallás, mint lelki jelenség
Vallási közösség és vallási intézmény
Művészet
Tudomány

Minimum követelmény:

– A következő történetek korosztályi szintű ismerete:
1. A bűneset,
2. Bábel tornya,
3. Dániel az oroszlánok vermében,
4. Három ifjú a tüzes kemencében,
5. A magvető példázata,
6. Az igazgyöngy példázata.
– A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Illés, Dániel, Jónás, Keresztelő János, Máté, Pál apostol, Luther Márton.
– Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
– A következő fogalmak korosztály szinten való megfogalmazása: kísértés, érték, Messiás, Krisztus.
– A református istentisztelet fő részeinek ismerete és néhány különleges istentisztelet megnevezése.
– Az első keresztyén gyülekezet fő jellemvonásainak ismerete.
– Az egyházi év fő ünnepeinek ismerete (neve, mikor és mit ünneplünk).
– Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.