2013. július 17. (szerda, harmadik nap)

Délelőtti áhítat: Az imádság akadályai
Jakab levele 4, 1-10.

Köszöntő gondolat (Weöres Sándor: A teljesség felé (Fekete trilógia, II.))
A bűn nem akkor legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bártan szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő-érzéket. A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet, de az érzelgős jóságoskodás; a hazafiságé nem a haza megtagadása, de a méltóságteljes piócaság és handabandázó honmentés; a szerelmi erkölcsé nem a szerelmi erkölcstelenség, de a társadalmi tisztesség, mely, míg a leplezetlen bujaságot üldözi, százféle korcs bujaság-pótlékot kínál.

119. Zsoltár 89-94.
Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tied vagyok! Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom.

Szerda délelőtti tanítás (Az imádság akadályai)

Az áhítaton elhangzott énekek közül két új ének:

Küldd Szentlelked

Küldd Szentlelked, kérlek Uram,
Küldd hő, buzgó imámra,
Hogy tanítson, vigasztaljon,
És vezessen utadra!
Bűnteherrel messze tőled,
Sötét éjben bolyongtam,
Tűzoszloppal, égi fénnyel,
Vezess, vezess ó, Uram!

Meghallgattál s fényt, gyújtottál,
Minőt soha nem láttam.
Bús lelkemmel, tört szívemmel,
Szent örömre találtam.
Ó én lelkem hirdesd széjjel,
Mint jött Isten tefeléd.
Mint jött Jézus, és üdvödért,
Föláldozta életét!

Népmilliók, zarándokok,
Téged, Uram keresnek.
Hallasd szavad ó, Megváltóm,
S küld vezérül Lelkedet!
Hadd leljenek fényt és erőt,
Zúgjon ének, örömár:
Te vagy Jézus, Isten Fia,
Mindörökké Úr és Király.

Nincs több könny

Meglátlak majd egy napon,
Örökségem megkapom.
Megérint szerelmed,
Mindent betölt kegyelmed.

Eltűnik a félelem,
Ölelésed fényében.
Az örök létben veled,
Szabadságban élhetek.

Arany utcák várnak ott,
Jelenléted rám ragyog.
Téged áldjanak a mennyei dalok.

Nincs több könny,
A fájdalom elmúlik.
Ha átölelsz, ha átölelsz,
A bánat, a gyengeség nincs többé.
Ha átölelsz, ha átölelsz.

Kitartok bármi jön,
Fájdalom vagy öröm.
Reménységem el nem hagy,
Tudom, eljössz majd egy nap.

Minden nemzet meghajol,
Hozzád jön, eléd borul.
Minden békességben él,
A háború itt véget ér.

Rólad zeng a mindenség,
Téged áld a Föld és Ég.
S minden dal a mennyben,
Hadd legyen Tiéd.

Nincs több könny,
A fájdalom elmúlik.
Ha átölelsz, ha átölelsz,
A bánat, a gyengeség nincs többé.
Ha átölelsz, ha átölelsz.

//: Szívem legmélyét
Átadom Jézus,
Áldlak Téged örökké. ://

Nincs több könny,
A fájdalom elmúlik.
Ha átölelsz, ha átölelsz,
A bánat, a gyengeség nincs többé.
Ha átölelsz, ha átölelsz.

 

Esti áhítat: Dániel imádsága
Dániel könyve 6, 1-17.

Köszöntő gondolat (Weöres Sándor: A teljesség felé (A haszonleső vallásosság))
Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi: az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen; Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és törvényszegőknek nyomorogni kellene.
Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz: máris bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hizlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez nem hasonlít kevésbe, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha vágyaid közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent.

119. Zsoltár 140-149.
Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt. Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el. Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó. Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek. Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek! Teljes szívből kiáltok hozzád: Hallgass meg, Uram! És én megfogadom rendelkezéseidet. Hozzád kiáltok: Szabadíts meg! És én megtartom intelmeidet. Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem. Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden. Hallgasd meg szavamat kegyelmesen!

Kötött imádság (I. Rákóczi Ferenc: Ima beszélgetés közben)
Megváltó Krisztusom,
te beszélgettél az emberekkel
üdvösségükért.
Add kegyelmedet,
hogy beszélgetésed ereje
beszédemet is megszentelje!
 
Add éreznem jelenlétedet,
Istenem, hogy amíg az emberekkel
foglalkozom a földön,
beszélgetésem veled
legyen az égben!
 
Ó, szívek világossága, szeretet,
ne hagyj el engem,
mert ha nem lesz velem
világosságod,
üres és haszontalan
lesz beszédem!

Szerda esti tanítás (Dániel imádsága)

Az áhítaton elhangzott énekek közül egy református és egy új ének:

Istenem, én nagy bűnös ember

Istenem, én nagy bűnös ember,
Szent színed elé járulok,
Vétkem oly mély már, mint a tenger,
Mentségért hozzád fordulok.
Én Istenem, én Istenem,
Irgalmazz, kérlek, énnekem!

Hallgasd meg én fohászkodásim
Atyai nagy szerelmedből,
Bocsásd meg minden rút bűneim,
Mentsd ki szívem ez ínségből.
Én Istenem, én Istenem,
Irgalmazz, kérlek, énnekem!

Nincs kétségem, megvigasztaltál,
Erősítéd én szívemet,
Könyörgésemben meghallgattál,
Érzem már szent kegyelmedet.
Én Istenem, én Istenem,
Irgalmazz, kérlek, énnekem!

Tüzed, Uram Jézus

Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben,
Lángja lobogjon elevenebben.
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
Tartsd a kezedben, igazi helyén.

Életem kútja, örök örömem,  
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.  
Hallod imám, és bármi fenyeget,  
Nem hagy el engem, tart a Te kezed.
 

Szorongat a Sátán, de Te velem vagy,  
Hű Szabadítóm, aki el nem hagy.  
Ennek a világnak fekete egén  
Lényed a csillag, sugarad a fény.

Életem kútja, örök örömem,
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
Nem hagy el engem, tart a Te kezed.

Jön az örök nap már, közeledik Ő,  
Mennyei honba hazavinni jő.  
Röpke pillanat, míg tart a keserű,  
Jézus elém jön, örök a derű.  

Életem kútja, örök örömem,
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
Nem hagy el engem, tart a Te kezed.

 

Imaest

Összeállította: Tóth Krisztina

Köszöntés: János 15,16-17
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. ’Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.’ ”

1) Egyéni életem, szolgálatom és a gyülekezet
Ige: 1Korinthus 12,4-11
„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.”

Idézet:
Isten ezt mondja:
Szerettelek annyira, hogy megteremtettelek, így ismerem minden mozzanatodat.
Szeretlek annyira, hogy nem hagylak egyedül hánykódni az életben, amibe helyeztelek.
Adtam választ a múltadra Fiamon keresztül, az Ő áldozata révén megbocsátottam bűneid.
Feladatot is adtam, mégpedig azt, hogy legyetek emberhalászokká. Lelkemet adom, mert egyedül képtelen leszel rá.
Vajon van füled arra, hogy meghalld a halk szellő susogását?

Gondolatok:
Mivel állandóan úgy kell döntéseket hoznod, hogy közben korlátozott információ áll rendelkezésedre, a célod ne az legyen, hogy kiküszöböld a bizonytalanságot, hanem az, hogy kifejleszd magadban az Istenbe vetett bizalom képességét, és légy bátor a bizonytalanság ellenére is.
Amikor Isten arra kér, hogy hagyd el azt a biztonságot adó alapot, ami eddig része volt az életednek, a talentumaidat magaddal viszed. Fontos tudni, hogy valóban Isten hív, és fontos megerősítést kapni megbízható vezetőktől.
Amikor Isten hív:
– van egy ár, amit meg kell fizetni
– van egy út, amit végig kell járni, hitben megtenni minden lépést
– vannak alapelvek, amiket be kell tartani: Isten akaratát kell cselekednünk, az Ő módszerei szerint
– és végül vannak ígéretek, melyek megtartanak: „Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)
Néha el kell hagynod az ismerős biztonságát ahhoz, hogy betölthesd rendeltetésed. Nem engedheted meg mindig magadnak, hogy ott maradj, ahol vagy. Ha ma nyugtalan a szíved, és ha azt hiszed, hogy Isten többet tartogat számodra az eddig megszokottnál, akikor ideje szembenézni félelmeiddel, túllépni rajtuk, és elindulni Istennel egy új élmény felé!

Imádság:
Imádkozzunk most azért, hogy mindannyian, egyen-egyenként megértsük, hol vagyunk a gyülekezetünkben, hogyan használjuk fel azokat az ajándékokat, melyeket Isten adott számunkra, hogy szolgáljunk vele mások felé.

Ének:

Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol Feléd!
Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít Feléd!
//: Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd! :\\

2) A gyülekezet szolgálata, imádsága és a kereső ember
Ige: 1 Timóteus 4,14
„Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot”

Történet: ANTHONY DE MELLO – KARIZMA
A tanítvány zsidó volt. Ezt kérdezte:
– Mi jót kell cselekednem, hogy Isten elfogadjon?
– Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester.
– A te Bibliád azt mondja, hogy Ábrahám vendégszerető volt, és Isten vele volt. Illés szeretett imádkozni, és Isten vele volt. Dávid az országot uralta, és Isten őt is kedvelte. Van valami mód arra, hogy kitaláljam, Isten milyen munkára szánt engem?
– Igen. Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után, és kövesd azt!

Gondolatok:
A hitben való előrejutásunk azt követeli, hogy hallgassunk Jézus szavára, amikor azt kéri, változtassunk megszokott dolgainkon, olyat tegyünk, amit azelőtt soha, és az élet olyan területeire lépjünk, amelyet el se képzeltünk korábban. Az ilyen váltás bátorságot kíván. De hű az, aki elhívott, és meg is adja a kegyelmet a váltáshoz.
Önismeretre és alázatra van szükség Isten előtt. Ezért ad néha mást, mint amit kértem Tőle. Azért, hogy megértsem: a fontos nem én vagyok. A célom csak akkor ér valamit, ha meg akartam érteni Isten szándékát az életemben!
Isten ezt mondja nekünk:
Szeretlek!
Higgy bennem!
Kövess!
Szolgálj engem!
Milyen területre hív most Isten, hogy valami újat próbáljak?

Ének:
Jézus neve fenséges! Drága Megváltó, Nagy Alkotó.
Immánuel, nem hagy ő el, Igéje áldott, élő szó.

3) A láthatóvá váló gyülekezet
Ige: Róma 12, 1-8; 12
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. … A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.”

Vers: TÁNCZOS KATALIN – BÁNATOS SZÍVED VÍGASZTALOM

Én is tudnék ököllel
Lágy habokba beletúrni,
Tenger színén vihart zavarni,
Hogy bömbölőn száguldjon át a sátán
A szíveken;
Tudnék viharral átvonulni,
De nem teszem.

Én is tudnék poklot kinyitni
Oly könnyű törni zárakat,
Hogyha belül feszült karokkal,
Ősi dühvel, elszánt keményen
Kapuszárnyat dönget az ördögáradat.
Úgy érzem:
Gonoszok hadát kihajítani tudnám,
De nem teszem.

Én is tudnék ostor hegyével
Vad szilajon közéje csapni
Négy lovaknak, éjes éjjel
Gyeplőt ledobni, hogy rohanjon
A vén szekér, a bűnfogat át
Pillanatnyi életen.
Oly könnyű a féket elereszteni.
De nem teszem.

Hiszen engem arra hívott az Isten,
Hogy emberek bőszült haragját
Szelíd szavakkal csendesítsem;
Pokolkaput szorosra zárjak,
Fékeveszett ember elébe álljak
Örvény előtt megálljt kiáltsak,
És bánatos, fáradt szegény szívedre
Az alvó Krisztus édes álmát,
A mennyek álmát reád terítsem.

Gondolatok:
Isten helyreállítja életedben mindazt, amit elvesztettél, ha hajlandó vagy elmozdítani az akadályokat, melyek útjában állnak. Mielőtt Isten válaszolni tudna imádságaidra, el kell ismerned Előtte azokat a dolgokat, melyek elválasztanak Tőle. Változás akkor kezdődik, mikor hajlandóak vagyunk elvenni a követ és engedni, hogy Isten kezdjen valamit azzal, ami mögötte van.
Hited és látásod mérete meghatározza ötleteid kimenetelét. Ha nem próbálsz ki valamit, ami nagyobb annál, mint amibe már beletanultál, soha nem fogsz növekedni. Amit elérsz egyenesen arányos azzal, mit próbálsz meg.
Őrizkedj attól, hogy visszafele figyelj, és arra nézz, ami valamikor voltál, mikor Isten azt akarja, hogy azzá légy, ami sohasem voltál. NE ÁLMODJ KICSI ÁLMOKAT, MERT AZOK NEM MOZDÍTJÁK MEG AZ EMBEREK SZÍVÉT!

Imádság:
Imádkozzunk most a gyülekezetünk jövőjéért, új szolgálati lehetőségekért, növekedésért, az új missziói központért, a költözés problémamentes lebonyolításáért, a templomunkért, az önkormányzati és egyházi vezetőkért, akik ebben a kérdésben számunkra fontos döntéseket hoznak, a lelkipásztorunkért, az iskolai hitoktatásért, és imádkozzunk, hogy Isten rendelje ki számunkra a megfelelő beosztott lelkészt, aki mindenben része tud lenni a gyülekezetünk életének.

Ének:
Jézus életem, erőm, békém. Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr.
//: Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. :\\

4) Zárás: Közös imalánccá formált imádság a leadott kérések, hálaadások alapján
(közös ima az összefont imádságokkal)

 

A harmadik nap képei